امتحان جامع دکتری نیمسال اول ۹۸-۹۷

آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در نیمسال اول ۹۸-۹۷ در رشته مهندسی برق در سه گرایش در‬ تاریخ ۱۲/‏۱۰/‏۹۷‬ آزمون کتبی در واحد اراک به صورت استانی و در ‬ ‬ ‬ تاریخ ۱۳/‏۱۰/‏‬ ‬ ۹۷‬ آزمون شفاهی در واحد ساوه به صورت درون دانشگاهی برگزار می گردد.