زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

رشته

مقطع

تاریخ

برق - کامپیوتر

کاردانی-کارشناسی

۱۲/‏۶/‏۹۶‬ یکشنبه

۱۳/‏۶/‏۹۶‬ دوشنبه

مکانیک - عمران

کارشناسی

۱۴/‏۶/‏۹۶‬ سه شنبه

۱۵/‏۶/‏۹۶‬ چهارشنبه

شیمی- صنایع- مواد و سرامیک

کاردانی-کارشناسی

۱۵/‏۶/‏۹۶‬ چهارشنبه

۱۶/‏۶/‏۹۶‬ پنج شنبه

برق- کامپیوتر

ارشد- دکتری

۱۹/‏۶/‏۹۶‬ یکشنبه

۲۰/‏۶/‏۹۶‬ دوشنبه

مکانیک- عمران- معماری

ارشد - دکتری

۲۰/‏۶/‏۹۶‬ دوشنبه

۲۱/‏۶/‏۹۶‬ سه شنبه

شیمی- صنایع- مواد و سرامیک

ارشد-دکتری

۲۱/‏۶/‏۹۶‬ سه شنبه

۲۲/‏۶/‏۹۶‬ چهارشنبه