زمان بندی حذف و اضافه نِیمسال اول ۹۶-۹۵

رشته زمان حذف و اضافه
برق ۹۵/۷/۱۰ شنبه
صنایع ۹۵/۷/۱۱ یکشنبه
کارشناسی عمران ۹۵/۷/۱۲ دوشنبه
کام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیوتر - مکانیک ۹۵/۷/۱۳ سه شنبه

مواد - ارشد عمران و معماری

۹۵/۷/۱۴ چهارشنبه