ریاست دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سید محمد جلال رستگار فاطمی

گروه مهندسی برق

 


 

 

رؤسای پیشین دانشکده فنی ومهندسی
دکتر علی پارسیان ۱۳۷۹-۱۳۸۷
دکتر محمدحسین رفیعی پور ۱۳۸۸-۱۳۹۰
دکتر محمد علی مهندسی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
دکتر عبدالرضا پناهی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
دکتر سیدمحمدجلال رستگار فاطمی ۱۳۹۵-۱۳۹۷
دکتر مهدی فتاحی

1398-1397