ریاست دانشکده فنی و مهندسی

 

دکتر سید محمد جلال رستگار فاطمی

استادیار مهندسی برق - الکترونیک

Email : j_rastegar@iau-saveh.ac.ir

 


 

 

روسای پیشین دانشکده فنی ومهندسی
دکتر علی پارسیان ۱۳۷۹-۱۳۸۷
دکتر محمدحسین رفیعی پور ۱۳۸۸-۱۳۹۰
دکتر محمد علی مهندسی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
دکتر عبدالرضا پناهی ۱۳۹۴-۱۳۹۵