ریاست دانشکده فنی و مهندسی

              دکتر عبدالرضاپناهی                                                                                   

                               Email: Fanni@iau-saveh.ac.ir      
  لینک صفحه شخصی ریاست دانشکده  

 

روسای پیشین دانشکده فنی ومهندسی
دکتر علی پارسیان ۱۳۸۷-۱۳۷۹
دکتر محمدحسین رفیعی پور ۱۳۹۰-۱۳۸۷
دکتر محمد علی مهندسی ۱۳۹۳-۱۳۸۷