ریاست دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مهدی فتاحی

گروه مهندسی عمران

 


 

 

رؤسای پیشین دانشکده فنی ومهندسی
دکتر علی پارسیان ۱۳۷۹-۱۳۸۷
دکتر محمدحسین رفیعی پور ۱۳۸۸-۱۳۹۰
دکتر محمد علی مهندسی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
دکتر عبدالرضا پناهی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
دکتر سیدمحمدجلال رستگار فاطمی ۱۳۹۵-۱۳۹۷