جلسات دفاع ۱۳۹۶

مشخصات دانشجو رشته راهنما مشاور داوران زمان مکان
خشایی معماری معتضدیان   تیز قلم- راسخی ۹۶/۱/۱۷ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
فضلی خانی معماری کاملی   تیزقلم - راسخی ۳۱/‏۱/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
خردپژوه صنایع هاشمی   هاشمی-نبوتی ۶/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۶ سالن دفاع ۱۲۸
به آذین صنایع عموزاد   هاشمی-صدیقی زاده ۷/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
حسینی مکانیک واحدی   مطهری-اصلاحچی ۱۲/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
تقی زاده قدرت نیکوکار   نجفی-صولت ۱۳/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
مطهری قدرت گندمکار   نجفی-صدیقی زاده ۱۳/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
افشین الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان ۱۳/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
جهانگیری قدرت گندمکار   نجفی-صدیقی زاده ۱۳/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع
سمندی قدرت گندمکار   نجفی-صدیقی زاده ۲۷/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
میرزائیان قدرت نیکوکار   نجفی-صدیقی زاده ۲۷/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
عباسی قدرت اسماعیلی   توصیفیان-رستگار ۲۷/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
زرافشان قدرت اسماعیلی   توصیفیان-رستگار ۲۷/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
یوسفی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-رضایی ۲۸/‏۲/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
لعله ئی قدرت نجفی   صولت-نیکوکار ۳/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
احمدی قدرت نجفی   صولت -نیکوکار ۳/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
غلامی عمران فدایی   رفیعی پور-مهندسی ۳/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
پورحسن قدرت خدرزاده   گندمکار-نیکوکار ۴/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
نوبری قدرت خدرزاده   نیکوکار-جزایری ۴/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
ستاری شیمی قائمی   کیوانی-موسوی ۹/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
بقایی قدرت نیکوکار   صولت- نجفی ۱۰/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
فلاحتی الکترونیک صمیمی   گنج دانش-فولادیان ۱۱/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
پورجواد عمران اکبرپور   مهندسی-رفیعی پور ۱۱/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
هدایتی مکانیک واحدی   اصلاحچی- مطهری ۱۱/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
نظری معماری راسخی   تیزقلم-باور ۱۷/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
نوری معماری راسخی   تیزقلم-فدایی ۱۷/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
باسامی معماری راسخی   تیزقلم -فدایی ۱۷/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
حیدری مواد خادم   قاسمی-آقامیری ۲۵/‏۳/‏۹۶ ساعت۹ سالن دفاع ۱۲۸
خواجه پور قدرت توصیفیان   نیکوکار-رستگار ۲۵/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع
طهماسبی قدرت رستگار   توصیفیان-صولت ۲۵/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
والی زاده قدرت رستگار   توصیفیان-صولت ۲۵/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع
آمینون عمران رفیعی پور   زمانی-مهندسی ۲۵/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ سالن دفاع
کتابدار عمران رفیعی پور   زمانی-مهندسی ۲۵/‏۰۳/‏۹۶‬ ساعت ۱۱ سالن دفاع
بهنیاپور صنایع سبزه پرور ایراهیم نژاد نبوتی ۲۸/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
منصوری قدرت نجفی   صولت-نیکوکار ۲۹/‏۳/‏۹۶ ساعت۹ سالن دفاع ۱۲۸
منصوری قدرت نجفی   صولت-نیکوکار ۲۹/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
خلیل زاده معماری عرب زاده   تیزقلم-راسخی ۳۱/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
صفدری معماری عرب زاده   تیز قلم-راسخی ۳۱/‏۳/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
محمدی معماری کاتب بهرامیان زمانی نوری ۱/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
وایمندی قدرت گندمکار   نیکوکار-رستگار ۲۳/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
آذر باد صنایع عموزاد   حسینی- هاشمی ۲۷/‏۴/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
ابراهیمی صنایع عموزاد   حسینی-هاشمی ۲۷/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
تیمورپور صنایع عموزاد   حسینی-هاشمی ۲۷/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
سعادتی صنایع عمو زاد   حسینی - نبوتی ۲۷/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
صبوحی صنایع عموزاد   حسینی-نبوتی ۲۷/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع ۱۲۸
فخرایی صنایع عموزاد   حسینی-نبوتی ۲۷/‏۴/‏۹۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع ۱۲۸
تقوی مکانیک عرب   واحدی-اصلاحچی ۲/‏۵/‏۹۶‬ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
رضایی مکانیک واحدی   اصلاحچی-مطهری ۲/‏۵/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
کریمی معماری ناصر نصیر باور تیز قلم ۱۱/‏۵/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع
زاهدی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-رستگارفاطمی ۱۲/‏۵/‏۹۶‬ ساعت ۳۰/‏۹ سالن دفاع ۱۲۸
زنجانی قدرت امیراسمعیلی   نیکوکار-صولت ۱۶/‏۵/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
طاحونه مواد عرب   قاسمی-آقامیری ۳۰/‏۵/‏۹۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع ۱۲۸
محمدی مواد سلمانی   اسماعیلیان-خلج ۱/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
شایسته مواد اسماعیلیان سلمانی خلج ۱/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
بابابیک صنایع هاشمی   صدیق زاده-عموزاد ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸

آشوری

صنایع صدیقی زاده   هاشمی-عموزاد ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت۸ سالن دفاع ۱۲۸
بیابانی- صنایع صدیقی زاده   نبوتی-عموزاد ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
صولت صنایع هاشمی   نبوتی-صدیقی زاده ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
یاری صنایع نبوتی   عموزاد-صدیقی زاده ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع ۱۲۸
عاملی صنایع نبوتی   هاشمی-صدیقی زاده ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲- سالن دفاع ۱۲۸
رضانزاد الکترونیک نیکفال   رستگار-فولادیان ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
رضوانی الکترونیک فولادیان   رستگار-نیکفال ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت۹ سالن دفاع ۱۲۸
واصفی صنایع هاشمی   نبوتی-عموزاد ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع ۱۲۸
صالحی عمران اکبرپور   رفیعی پور-مهندسی ۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
کلهر عمران رفیعی پور   اکبرپور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
رسولی عمران اکبرپور   رفیعی پور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت۸ ....
اسماعیل نزاد عمران اکبرپور   رفیعی پور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت۹  
نیرومند عمران رفیعی پور   اکبرپور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۱  
احمدی عمران اکبرپور   رفیعی پور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۲  
طارمی عمران رفیعی پور   اکبرپور-زمانی ۰۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۳  
نجفی صنایع پناهی   عموزاد-نبوتی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
حسینی صنایع پناهی   عموزاد-نبوتی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
نعیمی صنایع پناهی   عموزاد-نبوتی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
سلیمی صنایع پناهی   -عموزاد-نبوتی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
زارعی صنایع پناهی   عموزاد-نبوتی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
روستایی قدرت گندمکار   رستگار-صدیقی زاده ۰۹/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت۹ ....
سهیلی قدرت نیکوکار   -گندمکار-صدیقی زاده ۹/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
خسروی قدرت گندمکار   صدیقی زاده- رستگار ۰۹/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
مجیدی قدرت گندمکار   نیکوکار-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
قرداشی قدرت گندمکار   نیکوکار-صدیقی زاده ۹/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
طاحونه مواد عرب   قاسمی-خادم ۹/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
دیری معماری دباغچی   رفیعی پور-فدایی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۹  
سیدباقری معماری دباغچی   رفیعی پور-فدایی ۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
استاد قدرت گندمکار   نیکوکار-صدیقی زاده ۹/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
  عمران فدایی   دباغچی-رفیعی پور ۹/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
حجازی الکترونیک رستگار   نایبی-رستگار ۱۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
لقایی الکترونیک رستگار   نایبی-رستگار ۱۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
باباخانلو قدرت گندمکار   صدیقی زاده-رستگار ۲۳/‏‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
نادمی مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی ۱۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱ ......
بکشلو مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی ۱۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
مشایخی مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی ۱۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
بادلی نرم افزار رستگارپور   رضایی-رستگار ۱۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
طوقیا نرم افزار رستگار پور   رضایی- رستگارفاطمی ۱۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
ازاد نرم افزار رستگارپور   رضایی- رستگارفاطمی ۱۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
حضرتی معماری فولادی راد   راسخی-رفیعی پور ۱۵/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
سلیمان بیگی الکترونیک فولادیان   رستگار-نایبی ۱۶/‏۶/‏۹۶‬ ساعت۹  
شکوری الکترونیک فولادیان   رستگار-نایبی ۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
پورصاحبقران مواد نجفی   قاسمی-خلج ۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
کرامتی صنایع عموزاد   پناهی- کاظمی منش ۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
مدرسی صنایع پناهی   عموزاد- هاشمی ۱۶/‏۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۵  
فلاحی صنایع پناهی   پناهی- عموزاد ۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
بلجه صنایع عموزاد  

کاظمی منش-هاشمی

۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
رضایی صنایع عموزاد   پناهی - کاظمی منش ۱۶/‏۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۳  
عابدی صنایع کاظمی منش   هاشمی - عمو زاد ۱۶/‏۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۷  
علی اکبری مواد خلج   نجفی-قاسمی ۱۶/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
فروغی قدرت طالبی   صولت-نیکوکار ۲۰/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
تقیان الکترونیک رستگار   نایبی-رستگار ۲۱/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
روشن الکترونیک رستگار   رستگار-نایبی ۲۱/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
نیک نژاد شیمی قربانی   موسوی-عراقی ۲۱/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
پرپوچی الکترونیک رستگار   نایبی-رستگار ۲۱/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
داودی قدرت بابایی   نیکوکار-رستگار ۲۱/‏۶/‏۹۶ ساعت۸  
کریمی معماری باور   راسخی- زنوزی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت۹ سالن دفاع ۱۲۸
فدایی معماری باور   راسخی-کاملی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع ۱۲۸
خلیل زاده معماری باور   راسخی- کاملی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع ۱۲۸
میرزایی معماری باور   راسخی-کاملی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
وفادار معماری باور   زنوزی-راسخی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت۸  
کاوری زاده معماری کاملی   زنوزی-خاکی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
شاهمرادی معماری خاکی   زنوزی-باور ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
رحیمی قدرت مرادی   رستگار-توصیفیان ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
علی بخشی قدرت مرادی   نیکوکار-توصیفیان ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
سجادیان قدرت رستگار   توصیفیان-رستگار ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
بیگلری قدرت توصیفیان   رستگار-مرادی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
ولیئی معماری کاملی   خاکی- باور ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
ناصری معماری زنوزی   خاکی-کاملی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
علوی معماری زنوزی   خاکی-کاملی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
شالباف شیمی قائمی   موسوی-کیوان ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
روستایی شیمی کیوان   قائمی-موسوی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
خلیلی مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
منفرد عمران رضایی   رفیعی پور-زمانی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۰  
واحدی عمران رفیعی پور   رضایی-زمانی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۱  
رجمتی عمران فدایی   رضایی-رفیعی پور ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
جعفری عمران عدالتی   رضایی-زمانی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۳  
تنها قدرت نیکوکار   توصیفیان-اسماعیلی ۲۲/‏۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۳  
اکبری مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
خاکپور قدرت اسماعیلی   توصیفیان-مرادی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
عزیزی مواد آقامیری   قاسمی-احمدی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
خدادادی نرم افزار یکتایی   رستگار-رستگارفاطمی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
سهرابی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-یکتایی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۴  
خرمشاهی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-یکتایی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۵  
صفروند نرم افزار وکیلی   رستگارپور-یکتایی ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۶  
احمدی نوری مکانیک مطهری   واحدی-قاسمی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
شهبازی قدرت نجفی   اسماعیلی-رستگار ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
بشیان قدرت نجفی   اسماعیلی-توصفیان ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
عبادی قدرت مرادی   رستگار-توصفیان ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
فرهودی قدرت نیکوکار   توصیفیان-مرادی ۲۲/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
خوشبین الکترونیک گنج دانش   رستگار-فولادیان ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
همنورد مواد نجفی   قاسمی-خلج ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
یعقوبی مواد قاسمی   نجفی-خلج ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
خیرخواه مواد قاسمی   نجفی-خلج ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
امانی مواد خوئینی   نجفی-احمدی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
باقری صنایع صدیقی زاده   عموزاد-هاشمی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
حاجی بابایی صنایع اسدی   عموزاد-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۸  
روستایی صنایع صدیقی زاده   عموزاد-هاشمی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
مرادی صنایع صدیقی زاده   هاشمی-عموزاد ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
قنوات پور صنایع صدیقی زاده   -عموزاد-هاشمی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
محسنی مکانیک واحدی   عرب-مطهری ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
حیدری مکانیک واحدی-   عرب- مطهری ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
شایگان مواد صدقی   احمدی-خادم ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
جنتی الکترونیک نیکفال   فولادیان-نایبی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
خانی الکترونیک جاماسب   فولادیان-نایبی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
قربانحسینی الکترونیک فولادیان   رستگار-نایبی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
بی جفا الکترونیک نایبی   فولادیان -رستگار ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
مرتضوی نرم افزار پرکار   رستگارپور-فضلعلی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
چیت ساز نرم افزار میرحسینی   رستگارپور-فضلعلی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
لطفی نرم افزار رستگار پور   فضلعلی-رستگارفاطمی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
صحت نرم افزار آزاد   رستگارپور-رضایی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
علیشیری نرم افزار آزاد   رستگارپور-رضایی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
بیات نرم افزار آزاد   رستگارپور-رضایی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
اشرف زاده الکترونیک نیکفال   نایبی-فولادیان ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
باقری الکترونیک فولادیان   رستگار-نایبی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۸  
مجیدی قدرت گندمکار   نیکوکار-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۸  
باباخانلو قدرت گندمکار   خدرزاده-رستگار ۲۳/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت۹  
ایزدی قدرت صدیقی زاده   خدرزاده-جزایری ۲۳/‏۰۶/‏۹۶‬ ساعت ۱۱  
مظفری قدرت نیکوکار   خدرزاده-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
رسالت قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
شمسایی قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۴  
صادقی قدرت گندمکار   صدیقی زاده-جزایری ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۵  
دهقانی قدرت صدیقی زاده   گندمکار-جزایری ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۶  
حشمتی عمران مهندسی   رفیعی پور-سعادتی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
عبدالملکی عمران بابایی   رفیعی پور-سعادتی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
نوری عمران بابایی   رفیعی پور-سعادتی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
قریشی عمران رفیعی پور   زمانی- سعادتی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
رضایی الکترونیک فولادیان   رستگار-نایبی ۲۳/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۷  
رضایی نرم افزار رستگارپور   اسماعیلی-رضایی ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
خامسی نیا نرم افزار اسماعیلی   لاجوردی-رضایی ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
فلکی نرم افزار رستگارپور   اسماعیلی-لاجوردی ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
قنبری نرم افزار رستگارپور   رضایی-اسماعیلی ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
ذکایی نرم افزار رستگارپور   رضایی-لاجوردی ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
صف آرا صنایع عموزاد   هاشمی-کاظمی منش ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
بلجه صنایع عموزاد   هاشمی-کاظمی منش ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
قنبری صنایع نبوتی   عموزاد-کاظمی منش ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
فهیمی صنایع عموزاد   هاشمی-کاظمی منش ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
شاه محمدی معماری عسگری   تیز قلم- عرب زاده ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت۹  
امیدی معماری راسخی   تیز قلم-عسگری ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
مدنی معماری راسخی   عسگری-عرب زاده ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
ملکی معماری راسخی   تیز قلم -عرب زاده ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۲  
مظفری معماری عرب زاده   راسخی-تیز قلم ۲۴/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۳  
عزتی مکانیک اصلاجچی   مطهری-واحدی ۲۵/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
پورسان مکانیک اصلاحچی   مطهری-واحدی ۲۵/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۱  
بغدادی صنایع صدیقی زاده   عموزاد-کاظمی منش ۳۰/‏/‏۶/‏۹۵ ساعت۹  
قاسمی صنایع عموزاد   صدیقی زاده-کاظمی منش ۳۰/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
داهیم عمران اکبرپور   رفیعی پور-سعادتی ۳۰/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰  
رضایی الکترونیک فولادیان   نایبی-رستگار ۳۰/‏۶/‏۹۶ ساعت ۱۰