مسابقات علمی


اولین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1392




دومین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1393





سومین دوره مسابقه پل ماکارانی

سال 1394



سومین دوره مسابقات پل ماکارانی توسط گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ساوه برگزار گردید. این دوره از مسابقات پل ماکارانی از استقبال خوب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان ساوه برخوردار بود.