جلسات دفاع ۱۳۹۵

<

مشخصات دانشجو رشته راهنما مشاور داوران زمان مکان
روح الله علی غلامی الکترونیک گنج دانش   فولادیان-رستگار فاطمی ۹۵/۱/۲۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
محمد جواد عرفانی صنایع نیما هاشمی   صدیقی زاده-پناهی ۹۵/۲/۸ ساعت ۱۶ سالن دفاع ۱۲۸
حمید صدری ایوقی قدرت مجید گندمکار   صدیقی زاده- مرادی ۹۵/۲/۸ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
فریدون شاه حسینی قدرت رستگار فاطمی   صدیقی زاده- مرادی ۱۳۹۵/۲/۸ ساعت ۱۷ سالن دفاع ۱۲۸
علی بدیعی زاده قدرت جواد نیکوکار   توصیفیان- اسماعیلی ۱۳۹۵/۲/۱۵ ساعت ۹ سالن دفاع ۱۲۸
مجید یار قدرت جواد نیکوکار   صدیقی زاده-مرادی ۱۳۹۵/۲/۲۹ ساعت ۱۲ سالن دفاع ۱۲۸
مجید صابرزاده قدرت عبدالرضا اسماعیلی   صدیقی زاده-مرادی ۱۳۹۵/۲/۲۹ ساعت ۱۳ سالن دفاع ۱۲۸
مرتضی امیری مواد محمدرضا سلمانی   قاسمی -آقامیری ۱۳۹۵/۲/۲۹ ساعت ۱۵ سالن دفاع
نسیم فلاح صنایع سروش آوخ دارستانی   نبوتی - عموزاد ۱۳۹۵/۲/۳۰ ساعت ۱۶ سالن دفاع
احمد واحدی عمران محمدحسین دفیعی پور   مهندسی-فدایی ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
مهسا نظام آبادی معماری تیز قلم زنوزی   فرخ باور-طاهری ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
میرزایی قدرت عباس شیری   گندمکار-مرادی ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
عبداله نصیری مواد ابوالحسن نجفی   قاسمی- خلج ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
معصومه آهنگری نرم افزار امیر شهاب شهابی   رستگارپور-وکیلی ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
جلیل بساطی قدرت حسین نجفی   نیکوکار-صدیقی زاده ۱۳۹۵/۳/۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
کامبیز ریاحین مواد سلمانی   خادم- خلج ۱۳۹۵/۳/۶ ساعت ۹ سالن دفاع
امیر نبوتی الکترونیک جلال رستگار   گنج دانش - فولادیان ۱۳۹۵/۳/۳ ساعت ۱۲ سالن دفاع
لطف الله صحرایی عمران رفیعی پور   فدایی- مهندسی ۱۳۹۵/۳/۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع
علیرضا انتظاری عمران مهرزاد تحملی   رفیعی پور- مهندسی ۱۳۹۵/۳/۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع
رضا عسگری قدرت مجتبی بابایی   جوادرستگار-حیدری ۱۳۹۵/۳/۹ ساعت ۹ سالن دفاع
نهال ولیئی معماری تیز قلم زنوزی   سیروس باور-ولی ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۸ سالن دفاع
زهرا رضایی معماری تیز قلم زنوزی   فرخ باور- طاهری ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۹ سالن دفاع
مهتاب خمسه زاده معماری تیز قلم زنوزی   سیروس باور- فرخ باور ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۰ سالن دفاع
زهرا غلامی نژاد معماری تیزقلم زنوزی   فرخ باور-ولی ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۱ سالن دفاع
احمدی معماری تیزقلم   تیموری-ولی ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۲ سالن دفاع
محمدعلی مقدسیان پور قدرت مرجانیان   صدیقی زاده-نیکوکار ۱۳۹۵/۳/۱۲ ساعت ۱۳ سالن دفاع
هومن مظاهری پور صنایع داود صدیقی زاده   هاشمی- پناهی ۱۳۹۵/۳/۱۳ ساعت ۸ سالن دفاع
عباس نادری قدرت حسین نجفی   نیکوکار-صولت ۱۳۹۵/۳/۱۳ ساعت ۱۱ سالن دفاع
بابک محمدزاده قدرت حسین نجفی   جواد رستگار-توصیفیان ۱۳۹۵/۳/۱۳ ساعت ۱۲ سالن دفاع
اصغری عمران آسترکی   رفیعی پور-مهندسی ۱۳۹۵/۳/۱۹ ساعت ۱۲ سالن دفاع
محمدصالح سلوکی قدرت حسین نجفی   نیکوکار-صولت ۱۳۹۵/۳/۲۰ ساعت ۱۰ سالن دفاع
کیانی معماری تیز قلم   فرخ باور-طاهری ۱۳۹۵/۳/۲۷ ساعت ۹ سالن دفاع
باباباشی معماری فولادی راد   فرخ باور-طاهری ۱۳۹۵/۳/۲۷ ساعت ۱۰ سالن دفاع
بهزادفر قدرت نیکوکار   رستگار-نجفی ۱۳۹۵/۴/۱۴ ساعت ۱۱ سالن دفاع
رفیعی معماری فولادی راد   فدایی-طاهری ۱۳۹۵/۴/۲۱ ساعت ۱۲ سالن دفاع
الهام متین فر الکترونیک گنج دانش   جلال رستگار فاطمی-فولادیان ۱۳۹۵/۴/۲۳ ساعت ۱۰ سالن دفاع
خادمی عمران اکبرپور   زمانی-مهندسی ۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع
کربلایی عمران اکبرپور   زمانی-مهندسی ۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۱ سالن دفاع
صولت صنایع صدیقی زاده   طاهریان- هاشمی ۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
دیناری صنایع صدیقی زاده   هاشمی-نبوتی ۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع
قاسمی صنایع صدیقی زاده   هاشمی- نبوتی ۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع
حقی صنایع رحمانی   هاشمی- پناهی ۱۳۹۵/۴/۲۷ ساعت ۹ سالن دفاع
صحابت صنایع رحمانی   هاشمی- پناهی ۱۳۹۵/۴/۲۷ ساعت ۱۰ سالن دفاع
قاضی زاده قدرت نیکوکار   صولت- نجفی ۱۳۹۵/۴/۳۰ ساعت ۱۲ سالن دفاع
رضایی نرم افزار وکیلی   آزاد-عسگرزاده ۱۳۹۵/۵/۳ ساعت ۹ سالن دفاع
انصاری نرم افزار رباط میلی   ازاد- رستگار پور ۱۳۹۵/۵/۳ ساعت ۱۲ سالن دفاع
وکیلی الکترونیک جاماسب   گنج دانش-فولادیان ۱۳۹۵/۵/۶ ساعت ۱۰ سالن دفاع
طالبی الکترونیک گنج دانش   رستگارفاطمی-فولادیان ۱۳۹۵/۵/۶ ساعت ۱۲ سالن دفاع
حسنی قدرت گندمکار   رستگارفاطمی-توصیفیان ۱۳۹۵/۵/۲۰ ساعت12 سالن دفاع
صادقی نرم افزار پورمینا   رستگارپور- آزاد ۱۳۹۵/۵/۲۰ ۰ ساعت ۱۶ سالن دفاع
خوانساری عمران اکبرپور   فدایی-مهندسی 1395/5/25 ساعت10 سالن دفاع
عیوضی صنایع پناهی   صدیقی زاده-عموزاد 1395/5/25ساعت14 سالن دفاع
صادقی کلانی صنایع پناهی   صدیقی زاده-عموزاد 1395/5/25ساعت15 سالن دفاع
روحی زاده صنایع پناهی   صدیقی زاده-عموزاد 1395/5/25ساعت16 سالن دفاع
علی اکبری نرم افزار وکیلی   ازاد-رستگارپور 1395/5/26ساعت 9 سالن دفاع
سالور نرم افزار رستگارپور   وکیلی -آزاد 1395/5/26ساعت10 سالن دفاع
علیپور الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان 1395/5/27ساعت10 سالن دفاع
شریفی الکترونیک فولادیان   گنج دانش-رستگار ۱۳۹۵/۵/۲۷ ساعت ۱۱ سالن دفاع
جعفری ا لکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان ۱۳۹۵/۵/۲۷ ساعت ۱۲ سالن دفاع
جانی الکترونیک فولادیان   گنج دانش-فولادیان ۱۳۹۵/۵/۲۷ ساعت ۱۴ سالن دفاع
بدیعه معماری بیات   فرمهبنی-رهایی 1395/6/1ساعت9 سالن دفاع
پورسجادی معماری فرمهینی   بیات-رهایی 1395/6/1ساعت10 سالن دفاع
طبیبی معماری فرمهینی   بیات- رهایی 1395/6/1ساعت11 سالن دفاع
هداوند معماری رهایی   بیات-فرمهینی 1395/6/1ساعت12 سالن دفاع
حداده ئی معماری رهایی   بیات-فرمهینی 1395/6/1ساعت14 سالن دفاع
حیدرزاده مواد عرب   خلج-اقامیری 1395/6/3ساعت10 سالن دفاع
کلهر قدرت پرکار   گندمکار-نیکوکار  1395/6/4ساعت10 سالن دفاع
دوزبخشان قدرت نیکوکار   صولت-رستگار 1395/6/8ساعت12 سالن دفاع
بیاتی قدرت توصیفیان   صدیقی زاده-رستگار فاطمی 1395/6/10ساعت10 سالن دفاع
پورعبدالله قدرت صدیقی زاده   گندمکار-  صولت 1395/6/10ساعت11 سالن دفاع
مومنی قدرت حق مرام   صدیقی زاده- توصیفیان 1395/6/10ساعت15 سالن دفاع
دلکش املشی قدرت حق مرام   صدیقی زاده-توصیفیان 1395/6/10ساعت16 سالن دفاع
عالی بخت صنایع هاشمی   پناهی-نبوتی 1395/6/11ساعت9 سالن دفاع
آقایی صنایع هاشمی   پناهی-نبوتی 1395/6/11ساعت10 سالن دفاع
کرمی صنایع پناهی   هاشمی-نبوتی 1395/6/11ساعت11 سالن دفاع
عطایی صنایع نبوتی   هاشمی-پناهی 1395/6/11ساعت12 سالن دفاع
شیخ الاسلامی صنایع نبوتی   پناهی- هاشمی 1395/6/11ساعت14 سالن دفاع
تقوی قدرت گندمکار   صدیقی زاده-توصیفیان 1395/6/17ساعت10 سالن دفاع
ملالو قدرت گندمکار   صدیقی زاده-توصیفیان 1395/6/17ساعت11 سالن دفاع
پیرنظر قدرت صدیقی زاده   توصیفیان-نیکوکار 1395/6/17ساعت9 سالن دفاع
کریمی قدرت صدیقی زاده   توصیفیان-نیکوکار 1395/6/17ساعت12 سالن دفاع
غمگین پور متالورژی نجفی   خلج-احمدی 1395/6/17ساعت10 سالن دفاع
مرادی متالورژی خلج   سلمانی-عرب 1395/6/17ساعت14 سالن دفاع
مهربانی متالورژی عرب   سلمانی-خادم 1395/6/17ساعت16 سالن دفاع
فراهانی معماری رئیسی   ولی-فدایی 1395/6/18ساعت8 سالن دفاع
قاسمی معماری نوروزیان   خاک زند-ولیئی 1395/6/18ساعت9 سالن دفاع
مختاری معماری نوروزیان   خاک زند-ولیئی 1395/6/18ساعت10 سالن دفاع
اسناوندی معماری نوروزیان   خاک رند-ولیئی 1395/6/18ساعت11 سالن دفاع
یاسینی معماری نوروزیان   نوروزیان-ولیئی 1395/6/18ساعت12 سالن دفاع
کیانی صنایع پناهی   عموزاد-صدیقی زاده 1395/6/18ساعت13 سالن دفاع
صمدی صنایع صدیقی زاده   هاشمی-عطایی 1395/6/18ساعت10 سالن دفاع
ترابی صنایع صدیقی زاده   هاشمی-عطایی 1395/6/18ساعت11 سالن دفاع
محمد تقی صنایع صدیقی زاده   هاشمی-عطایی 1395/6/18ساعت12 سالن دفاع
جباری صنایع عموزاد   پناهی-هاشمی 1395/6/18ساعت14 سالن دفاع
مرادی صنایع صدیقی زاده   پناهی-عموزاد 1395/6/18ساعت15 سالن دفاع
کیانیان صنایع صدیقی زاده   پناهی- عموزاد 1395/6/18ساعت16 سالن دفاع
ابویی صنایع صدیقی زاده   پناهی-عموزاد 1395/6/18ساعت17 سالن دفاع
طریقت منفرد معماری تیز قلم   تیموری-ولیئی 1395/6/20ساعت9 سالن دفاع
سعیدی قدرت واحدی   صولت-نیکوکار 1395/6/20ساعت9 سالن دفاع
آقایی معماری تیموری   تیزقلم-ولیی 1395/6/20ساعت10 سالن دفاع
دیوارگر معماری تیموری   تیزقلم-وایی 1395/6/20ساعت11 سالن دفاع
گلالی قدرت شریعتمداری   صولت-نیکوکار 1395/6/20ساعت12 سالن دفاع
طالب لو معماری تیز قلم   تیموری-ولیی 1395/6/20ساعت12 سالن دفاع
رمضانی صنایع پناهی   هاشمی-صدیقی زاده 1395/6/21ساعت9 سالن دفاع
طاهری صنایع هاشمی   پناهی-صدیقی زاده 1395/6/21ساعت10 سالن دفاع
اصغریان صنایع پناهی   هاشمی-صدیقی زاده 1395/6/21ساعت11 سالن دفاع
شیخلر صنایع صدیقی زاده   پناهی-هاشمی 1395/6/21ساعت12 سالن دفاع
رفیعی صنایع هاشمی   صدیقی زاده-پناهی 1395/6/21ساعت14 سالن دفاع
بهرامی الکترونیک گنج دانش   رستگارفاطمی-فولادیان 1395/6/24ساعت8 سالن دفاع
صالح الکترونیک فولادیان   گنج دانش- رستگارفاطمی 1395/6/24ساعت9 سالن دفاع
کریم نژاد الکترونیک فولادیان   گنج دانش-رستگار فاطمی 1395/6/24ساعت10 سالن دفاع
صبور الکترونیک فولادیان   گنج دانش-رستگارفاطمی 1395/6/24ساعت11 سالن دفاع
پاکزاد الکترونیک فولادیان   گنج دانش- رستگارفاطمی 1395/6/24ساعت14 سالن دفاع
مرادی نرم افزار مهدی پور   رستگارپور-رضایی 1395/6/24ساعت9 سالن دفاع
افرادی نرم افزار ازاد   عسگرزاده-رضایی 1395/6/24ساعت10 سالن دفاع
رضاخانلو نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-رضایی 1395/6/24ساعت11 سالن دفاع
خوشدل نرم افزار خادمی   عسگر زاده-رضایی 1395/6/24ساعت13 سالن دفاع
موسوی نرم افزار شمسی   رستگارپور-آزاد 1395/6/24ساعت16 سالن دفاع
معظمی نرم افزار خادمی   رستگارپور-عسگرزاده 1395/6/24ساعت14 سالن دفاع
خیرگو نرم افزار خادمی   رستگارپور-عسگرزاده 1395/6/24ساعت15 سالن دفاع
موسوی مواد رستگار   نجفی-مسگری عباسی 1395/6/25ساعت9 سالن دفاع
پرتویان عمران اشکذری   فدایی-زمانی 1395/6/25ساعت10 سالن دفاع
گودرزی قدرت خدرزاده   جزایری-نیکوکار 1395/6/25ساعت11 سالن دفاع
امرایی فرد قدرت خدرزاده   جزایری- نیکوکار 1395/6/25ساعت12 سالن دفاع
نظری مواد خلج   قاسمی-آقامیری 1395/6/25ساعت14 سالن دفاع
رجب پور عمران عدل پرور   زمانی-فدایی 1395/6/27ساعت9 سالن دفاع
کشتکار عمران عدل پرور   زمانی-فدایی 1395/6/27ساعت10 سالن دفاع
عظیمی راد عمران رفیعی پور   زمانی-فدایی 1395/6/27ساعت11 سالن دفاع
منصوری عمران رفیعی پور   زمانی- فدایی 1395/6/27ساعت12 سالن دفاع
موصولی عمران رفیعی پور   مهندسی-فدایی 1395/6/27ساعت14 سالن دفاع
فروزان عمران رفیعی پور   زمانی-فدایی 1395/6/27ساعت15 سالن دفاع
اصغری عمران رفیعی پور   زمانی-فدایی 1395/6/27ساعت16  
مومن قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده 1395/6/31ساعت9 سالن دفاع
افضلی مواد قاسمی   خادم-خلج 1395/6/31ساعت10 سالن دفاع
میران قدرت اسماعیلی   توصیفیان-رستگار 1395/6/31ساعت10 سالن دفاع
هل فروش عمران رضایی   زمانی-فدایی 1395/6/31ساعت11 سالن دفاع
محمدزاده قدرت اسماعیلی   مرادی-توصیفیان 1395/6/31ساعت12 سالن دفاع
کشاورزی قدرت نجفی   مرادی-رستگار 1395/6/31ساعت11 سالن دفاع
انصاری قدرت مرادی   صولت-صدیقی زاده 1395/6/31ساعت15 سالن دفاع
شهرانی مواد قاسمی   سلمانی-خادم 1395/6/31ساعت16 سالن دفاع
کامران قدرت توصیفیان   مرادی-صدیقی زاده 1395/6/31ساعت16 سالن دفاع
قافله باشی قدرت مرادی   صدیقی زاده-صولت 1395/6/31ساعت 17 سالن دفاع
گرجی الکترونیک فولادیان   گنج دانش- رستگار 1395/7/1ساعت8 سالن دفاع
سروجهانی الکترونیک گنج دانش   فولادیان-رستگارفاطمی 1395/7/1ساعت9 سالن دفاع
توتونچی الکترونیک گنج دانش   فولادیان-رستگار 1395/7/1ساعت10 سالن دفاع
ارجمند الکترونیک جاماسب   فولادیان- گنج دانش 1395/7/1ساعت11 سالن دفاع
قوچی نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-آزاد 1395/7/1ساعت10 سالن دفاع
محمودی نرم افزار رستگارپور   آزاد-عسگرزاده 1395/7/1ساعت11 سالن دفاع
موسوی الکترونیک جاماسب   فولادیان-گنج دانش 1395/7/1ساعت12 سالن دفاع
قویدل الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان 1395/7/1ساعت14 سالن دفاع
شاهمرادی صنایع صدیقی زاده   پناهی-هاشمی 1395/7/1ساعت13 سالن دفاع
باتقوی صنایع نبوتی   پناهی-هاشمی 1395/7/5ساعت9 سالن دفاع
سالار صنایع هاشمی   نبوتی-پناهی 1395/7/5ساعت11 سالن دفاع
انصاری صنایع پناهی   هاشمی-نبوتی 1395/7/5ساعت12 سالن دفاع
پوراکبر صنایع هاشمی   پناهی-نبوتی 1395/7/5ساعت13 سالن دفاع
فدایی مکانیک مطهری   کاری-واحدی 1395/7/6ساعت14 سالن دفاع
بیگلر مکانیک واحدی   مطهری-کاری 1395/7/6ساعت15 سالن دفاع
امجدیان مکانیک واحدی   مطهری-کاری 1395/7/6ساعت16 سالن دفاع
فلاح پور مکانیک واحدی   مطهری-کاری 1395/7/6ساعت17 سالن دفاع
مظهری معماری دانشجو   تیزقلم-راسخی 1395/7/7ساعت11 سالن دفاع
قیاسی قدرت علمایی   صولت-رستگار 1395/7/7ساعت11 سالن دفاع
نوایی نرم افزار سیدجوادی   رستگارپور-آزاد 1395/7/7ساعت13 سالن دفاع
عسگرخانی نرم افزار فضلعلی   رضایی-رستگارپور 1395/7/7ساعت14 سالن دفاع
فارسی نرم افزار سیدجوادی   عسگرزاده-آزاد 1395/7/7ساعت14 سالن دفاع
زند نرم افزار آزاد   رستگارپور-رضایی 1395/7/7ساعت15 سالن دفاع
خلیلی نرم افزار رستگارپور   رضایی-عسگرزاده 1395/7/7/ساعت16 سالن دفاع
آقاحسین فنی قدرت نیکوکار   مرادی-نجفی 1395/7/7ساعت15 سالن دفاع
پژوهش قدرت نیکوکار   مرادی-نجفی 1395/7/7ساعت16 سالن دفاع
سرخیل نرم افزار رستگارپور   آزاد-رضایی 1395/7/8ساعت8 سالن دفاع
محمدیاری صنایع نبوتی   پناهی-هاشمی 1395/7/12ساعت14 سالن دفاع
بزاز بنابی عمران رضایی   زمانی- فدایی 1395/7/13ساعت14 سالن دفاع
اکبری صنایع عطایی   عموزاد-پناهی 1395/7/14ساعت8 سالن دفاع
مجتهدی معماری سیروس باور   تیزقلم-راسخی 1395/7/14ساعت9 سالن دفاع
حکمت معماری سیروس باور   تیزقلم-راسخی 1395/7/14ساعت10 سالن دفاع
لک معماری جاویدی نژاد   تیزقلم-راسخی 1395/7/14ساعت11 سالن دفاع
لولوهری معماری جاویدی نژاد   تسزقلم-راسخی 1395/7/14ساعت12 سالن دفاع
بشیری قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده 1395/7/14ساعت10 سالن دفاع
سیاحت اسفندیاری قدرت نیکوکار   اسماعیلی-توصیفیان 1395/7/14ساعت11 سالن دفاع
نصیری پور قدرت نیکوکار   توصیفیان-صدیقی زاده 1395/7/14ساعت13 سالن دفاع
نعمتی عمران رفیعی پور   زمانی- فدایی 1395/7/14ساعت9 سالن دفاع
شریفی نرم افزار عسگرزاده   رضایی-آزاد 1395/7/14ساعت14 سالن دفاع
اکبری قدرت مرادی   نیکوکار-توصیفیان 1395/7/14ساعت15 سالن دفاع
واحدی نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-رضایی 1395/7/14ساعت17 سالن دفاع
نریمان نرم افزار آزاد   رستگارپور-عسگرزاده 1395/7/14ساعت13/30 سالن دفاع
توکلیان نرم افزار عسگرزاده وکیلی رضایی 1395/7/14ساعت16/30 سالن دفاع
مبین قدرت نیکوکار   صدیقی زاده-مرادی 1395/7/14ساعت16 سالن دفاع
فخاریان الکترونیک فولادیان   صمیمی -گنج دانش 1395/7/15ساعت9 سالن دفاع
بروغنی نرم افزار ازاد   وکیلی-رضایی 1395/7/15ساعت12 سالن دفاع
قناعت الکترونیک گنج دانش   صمیمی-رستگار 1395/7/15ساعت10 سالن دفاع
شهبازنیا الکترونیک فولادیان   گنج دانش-صمیمی 1395/7/15ساعت11 سالن دفاع
محمودی نرم افزار رستگار   عسگرزاده-رضایی 1395/7/15ساعت10 سالن دفاع
موسوی الکترونیک جاماسب   گنج دانش-صمیمی 1395/7/15ساعت12 سالن دفاع
محمد غلامی قدرت نیکوکار   جزایری-صولت 1395/7/15ساعت10 سالن دفاع
فرزام نرم افزار رستگارپور   وکیلی-عسگرزاده 1395/7/15ساعت13 سالن دفاع
رضابخش الکترونیک رستگارفاطمی   نیکفال-صمیمی 1395/7/15ساعت13 سالن دفاع
غلامی نرم افزار وکیلی   آزاد-عسگرزاده 1395/7/15ساعت14 سالن دفاع
اکبری معماری نوروزیان   کاملی-عبدالهی 1395/7/15ساعت15 سالن دفاع
محققی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد 1395/7/19ساعت14 سالن دفاع
خندانی صنایع هاشمی   عموزاد-پناهی 1395/7/19ساعت15 سالن دفاع
بهرامیان صنایع عموزاد   پناهی-نبوتی 1395/7/19ساعت16 سالن دفاع
نصیری معماری تیزقلم   عرب زاده-راسخی 1395/7/28ساعت11 سالن دفاع
محمدی معماری عرب زاده   تیزقلم-راسخی 1395/7/28ساعت13 سالن دفاع
فیض ابادی معماری عرب زاده   تیزقلم- راسخی 1395/7/28ساعت14 سالن دفاع
اخضری معماری عرب زاده   تیزقلم-راسخی 1395/7/28ساعت15 سالن دفاع
رجبیان صنایع صدیقی زاده   نبوتی-هاشمی 1395/8/5ساعت15 سالن دفاع
حکمت معماری سیروس باور   راسخی-تیزقلم 1395/8/5ساعت13 سالن دفاع
ضرغامی قدرت فراهانی   صولت- توصیفیان 1395/8/6ساعت15 سالن دفاع
رجایی قدرت گندمکار   مرادی-توصیفیان 1395/8/12ساعت12 سالن دفاع
قادری عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی 1395/8/12ساعت13 سالن دفاع
رفیع زاده قدرت نجفی   توصیفیان-نیکوکار 1395/8/12ساعت16 سالن دفاع
قدیمی قدرت خدرزاده   گندمکار-جزایری 1395/8/13ساعت13 سالن دفاع
گراوند قدرت نجفی   گندمکار-نیکوکار 1395/8/19ساعت13 سالن دفاع
پیرمرادی مکانیک کاری   مطهری-واحدی 1395/8/25ساعت14 سالن دفاع
نعمتی قدرت رستگار فاطمی   مرادی-صولت 1395/8/26ساعت13 سالن دفاع
باقری معماری تیموری   طاهری-فدایی 1395/9/1ساعت15 سالن دفاع
ثابتی معماری تیموری   طاهری-فدایی 1395/9/1ساعت16 سالن دفاع
نجفی قدرت نیکوکار   رستگارفاطمی-توصیفیان 1395/9/3ساعت13 سالن دفاع
غفاری قدرت نیکوکار   توصیفیان-گندمکار 1395/9/3ساعت16 سالن دفاع
خندقی صنایع صدیقی زاده   عمو زاد-پناهی 1395/9/4ساعت12 سالن دفاع
ضرغامی قدرت فراهانی   رستگار- صولت 1395/9/16ساعت13 سالن دفاع
رحیمی معماری تیزقلم   راسخی-فدایی 1395/6/17ساعت10 سالن دفاع
دریاباری الکترونیک گنج دانش   رستگار-فولادیان 1395/9/17ساعت13 سالن دفاع
نعمتی مواد آقامیری   قاسمی-خادم 1395/9/24ساعت18 سالن دفاع
عباسپور صنایع پناهی   هاشمی-نبوتی 1395/9/29ساعت12 سالن دفاع
لشگری عمران میناوند   فدایی-زمانی 1395/9/30ساعت13 سالن دفاع
ارشد صنایع صدیقی زاده   هاشمی-نبوتی 1395/10/1ساعت15 سالن دفاع
اسدزاده نرم افزار رستگارپور   آزاد-رضایی 1395/10/1ساعت15 سالن دفاع
نقدی معماری خانمحمدی   تیزقلم-راسخی 1395/10/8ساعت11 سالن دفاع
طاهری معماری دشتس شفیعی   تیزقلم-راسخی 1395/10/8ساعت13 سالن دفاع
منصوری معماری دشتی شفیعی   تیزقلم-راسخی 1395/10/8ساعت14 سالن دفاع
مصورعلی نرم افزار بیدگلی   رستگارپور-رضایی 1395/10/8ساعت15 سالن دفاع
اصغری قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده 1395/10/8ساعت12 سالن دفاع
مصدقی قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده 1395/10/8ساعت13 سالن دفاع
درامامی قدرت صدیقی زاده   نجفی-گندمکار 1395/10/8ساعت15 سالن دفاع
غفاری قدرت نیکوکار   گندمکار-توصیفیان 1395/10/8ساعت16 سالن دفاع
بحیرایی معماری خاکی   تیزقلم -راسخی 1395/10/9ساعت12 سالن دفاع
پاشازاده صنایع رضا زاده   پناهی- نبوتی 1395/10/14ساعت15/30 سالن دفاع
علیزاده مکانیک کاری   مطهری-واحدی 1395/10/14ساعت14 سالن دفاع
غفاری چراتی قدرت نیکوکار   صدیقی زاده- اسماعیلی 1395/10/14ساعت9 سالن دفاع
اسفندیاری قذرت اسماعیلی   رستگار فاطمی-مرادی 1395/10/15ساعت10 سالن دفاع
سپهری قدرت توصیفیان   اسماعیلی-مرادی 1395/10/15ساعت13 سالن دفاع
بهجت قدرت اسماعیلی   توصیفیان- مرادی 1395/10/15ساعت11 سالن دفاع
سام دلیری صنایع پناهی   هاشمی- نبوتی 1395/10/23ساعت9 سالن دفاع
بیاتی معماری کاملی   راسخی- عبدالهی 1395/10/23ساعت11 سالن دفاع
اصغری قمی معماری کاملی   راسخی-عبدالهی 1395/10/23ساعت12 سالن دقاع
حسنی قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار 1395/10/26ساعت14 سالن دفاع
مرحمتی قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار 1395/10/26ساعت15 سالن دفاع
شیرازی معماری حسینی   زنوزی-راسخی 1395/10/27ساعت9 سالن دفاع
نجفی معماری تیزقلم   کاملی-راسخی 1395/10/27ساعت13 سالن دفاع
معینی مکانیک کاری   واحدی-مطهری 1395/10/28ساعت14 سالن دفاع
الهی فر صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد 1395/10/28ساعت9 سالن دفاع
شفیعی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد 1395/10/28ساعت10 سالن دفاع
طحایی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد 1395/10/28ساعت11 سالن دفاع
دادپور مکانیک کاری   واحدی-مطهری 1395/10/28ساعت15 سالن دفاع
عباسی عمران رامشت   زمانی-مهندسی 1395/10/28ساعت10 سالن دفاع
خسروی عمران رامشت   زمانی-مهندسی 1395/10/28ساعت10 سالن دفاع
قدیانی الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان 1395/10/29ساعت9 سالن دفاع
تقی منش الکترونیک رستگار   گنج دانش -فولادیان 1395/10/29ساعت10 سالن دفاع
حسینی الکترونیک رستگار   گنج دانش - نیک فال 1395/10/29ساعت11 سالن دفاع
رنانی قدرت امینی   اسماعیلیان-رستگار 1395/10/29ساعت13 سالن دفاع
جعفری نژاد قدرت اسماعیلیان   نیکوکار-رستگار 1395/10/29ساعت14 سالن دفاع
لرینی صنایع صدیقی زاده   پناهی-عموزاد 1395/10/30ساعت8 سالن دفاع
افشاری صنایع صدیقی زاده   عموزاد-نبوتی 1395/10/30ساعت9 سالن دفاع
شریعت فر صنایع خلج   صدیقی زاده-عموزاد 1395/10/30ساعت10 سالن دفاع
دانش پژوه صنایع صدیقی زاده   هاشمی- عموزاد 1395/10/30ساعت11 سالن دفاع
طالبی قدرت نراقی   نجفی-صولت 1395/11/3ساعت14 سالن دفاع
محمودی نرم افزار صادق زاده   عسگرزاده-وکیلی 1395/11/4ساعت10 سالن دفاع
شاوردی عمران مهندسی   زمانی-رفیعی پور 1395/11/13ساعت13 سالن دفاع
کتابدار قدرت نیکوکار   نجفی-صولت 1395/11/13ساعت13 سالن دفاع
چهره قانی قدرت نیکوکار   نجفی-صولت 1395/11/13ساعت14 سالن دفاع
ثقفی نرم افزار مهدی پور   رستگارپور-رضایی 1395/11/14ساعت10 سالن دفاع
بحری مواد خلج   قاسمی-فرنیا 1395/11/14ساعت11 سالن دفاع
معدن پیشه قدرت واحدی   توصیفیان-عادل محمدی 1395/11/14ساعت13 سالن دفاع
مجیدی الکترونیک نایبی   گنج دانش-رستگار 1395/11/20ساعت11 سالن دفاع