جلسات دفاع ۱۳۹۵

مشخصات دانشجو رشته راهنما مشاور داوران زمان مکان
ارجمند الکترونیک جاماسب   فولادیان- گنج دانش ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۱ سالن دفاع
قوچی نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-آزاد ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۰ سالن دفاع
محمودی نرم افزار رستگارپور   آزاد-عسگرزاده ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۱ سالن دفاع
موسوی الکترونیک جاماسب   فولادیان-گنج دانش ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۲ سالن دفاع
قویدل الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۴ سالن دفاع
شاهمرادی صنایع صدیقی زاده   پناهی-هاشمی ۱۳۹۵/۷/۱ ساعت ۱۳ سالن دفاع
باتقوی صنایع نبوتی   پناهی-هاشمی ۱۳۹۵/۷/۵ ساعت۹ سالن دفاع
سالار صنایع هاشمی   نبوتی-پناهی ۱۳۹۵/۷/۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
انصاری صنایع پناهی   هاشمی-نبوتی ۱۳۹۵/۷/۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
پوراکبر صنایع هاشمی   پناهی-نبوتی ۱۳۹۵/۷/۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
فدایی مکانیک مطهری   کاری-واحدی ۱۳۹۵/۷/۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع
بیگلر مکانیک واحدی   مطهری-کاری ۱۳۹۵/۷/۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع
امجدیان مکانیک واحدی   مطهری-کاری ۱۳۹۵/۷/۶ ساعت ۱۶ سالن دفاع
فلاح پور مکانیک واحدی   مطهری-کاری ۱۳۹۵/۷/۶ ساعت ۱۷ سالن دفاع
مظهری معماری دانشجو   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۱ سالن دفاع
قیاسی قدرت علمایی   صولت-رستگار ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۱ سالن دفاع
نوایی نرم افزار سیدجوادی   رستگارپور-آزاد ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۳ سالن دفاع
عسگرخانی نرم افزار فضلعلی   رضایی-رستگارپور ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۴ سالن دفاع
فارسی نرم افزار سیدجوادی   عسگرزاده-آزاد ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۴ سالن دفاع
زند نرم افزار آزاد   رستگارپور-رضایی ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۵ سالن دفاع
خلیلی نرم افزار رستگارپور   رضایی-عسگرزاده ۱۳۹۵/۷/۷/ ساعت ۱۶ سالن دفاع
آقاحسین فنی قدرت نیکوکار   مرادی-نجفی ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۵ سالن دفاع
پژوهش قدرت نیکوکار   مرادی-نجفی ۱۳۹۵/۷/۷ ساعت ۱۶ سالن دفاع
سرخیل نرم افزار رستگارپور   آزاد-رضایی ۱۳۹۵/۷/۸ ساعت۸ سالن دفاع
محمدیاری صنایع نبوتی   پناهی-هاشمی ۱۳۹۵/۷/۱۲ ساعت ۱۴ سالن دفاع
بزاز بنابی عمران رضایی   زمانی- فدایی ۱۳۹۵/۷/۱۳ ساعت ۱۴ سالن دفاع
اکبری صنایع عطایی   عموزاد-پناهی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت۸ سالن دفاع
مجتهدی معماری سیروس باور   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت۹ سالن دفاع
حکمت معماری سیروس باور   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۰ سالن دفاع
لک معماری جاویدی نژاد   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۱ سالن دفاع
لولوهری معماری جاویدی نژاد   تسزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۲ سالن دفاع
بشیری قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۰ سالن دفاع
سیاحت اسفندیاری قدرت نیکوکار   اسماعیلی-توصیفیان ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۱ سالن دفاع
نصیری پور قدرت نیکوکار   توصیفیان-صدیقی زاده ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۳ سالن دفاع
نعمتی عمران رفیعی پور   زمانی- فدایی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت۹ سالن دفاع
شریفی نرم افزار عسگرزاده   رضایی-آزاد ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۴ سالن دفاع
اکبری قدرت مرادی   نیکوکار-توصیفیان ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۵ سالن دفاع
واحدی نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-رضایی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۷ سالن دفاع
نریمان نرم افزار آزاد   رستگارپور-عسگرزاده ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۳/۳۰ سالن دفاع
توکلیان نرم افزار عسگرزاده وکیلی رضایی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۶/۳۰ سالن دفاع
مبین قدرت نیکوکار   صدیقی زاده-مرادی ۱۳۹۵/۷/۱۴ ساعت ۱۶ سالن دفاع
فخاریان الکترونیک فولادیان   صمیمی -گنج دانش ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت۹ سالن دفاع
بروغنی نرم افزار ازاد   وکیلی-رضایی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
قناعت الکترونیک گنج دانش   صمیمی-رستگار ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
شهبازنیا الکترونیک فولادیان   گنج دانش-صمیمی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
محمودی نرم افزار رستگار   عسگرزاده-رضایی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
موسوی الکترونیک جاماسب   گنج دانش-صمیمی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
محمد غلامی قدرت نیکوکار   جزایری-صولت ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
فرزام نرم افزار رستگارپور   وکیلی-عسگرزاده ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
رضابخش الکترونیک رستگارفاطمی   نیکفال-صمیمی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
غلامی نرم افزار وکیلی   آزاد-عسگرزاده ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
اکبری معماری نوروزیان   کاملی-عبدالهی ۱۳۹۵/۷/۱۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
محققی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد ۱۳۹۵/۷/۱۹ ساعت ۱۴ سالن دفاع
خندانی صنایع هاشمی   عموزاد-پناهی ۱۳۹۵/۷/۱۹ ساعت ۱۵ سالن دفاع
بهرامیان صنایع عموزاد   پناهی-نبوتی ۱۳۹۵/۷/۱۹ ساعت ۱۶ سالن دفاع
نصیری معماری تیزقلم   عرب زاده-راسخی ۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۱ سالن دفاع
محمدی معماری عرب زاده   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۳ سالن دفاع
فیض ابادی معماری عرب زاده   تیزقلم- راسخی ۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۴ سالن دفاع
اخضری معماری عرب زاده   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۷/۲۸ ساعت ۱۵ سالن دفاع
رجبیان صنایع صدیقی زاده   نبوتی-هاشمی ۱۳۹۵/۸/۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
حکمت معماری سیروس باور   راسخی-تیزقلم ۱۳۹۵/۸/۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
ضرغامی قدرت فراهانی   صولت- توصیفیان ۱۳۹۵/۸/۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع
رجایی قدرت گندمکار   مرادی-توصیفیان ۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۱۲ سالن دفاع
قادری عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی ۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۱۳ سالن دفاع
رفیع زاده قدرت نجفی   توصیفیان-نیکوکار ۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۱۶ سالن دفاع
قدیمی قدرت خدرزاده   گندمکار-جزایری ۱۳۹۵/۸/۱۳ ساعت ۱۳ سالن دفاع
گراوند قدرت نجفی   گندمکار-نیکوکار ۱۳۹۵/۸/۱۹ ساعت ۱۳ سالن دفاع
پیرمرادی مکانیک کاری   مطهری-واحدی ۱۳۹۵/۸/۲۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
نعمتی قدرت رستگار فاطمی   مرادی-صولت ۱۳۹۵/۸/۲۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع
باقری معماری تیموری   طاهری-فدایی ۱۳۹۵/۹/۱ ساعت ۱۵ سالن دفاع
ثابتی معماری تیموری   طاهری-فدایی ۱۳۹۵/۹/۱ ساعت ۱۶ سالن دفاع
نجفی قدرت نیکوکار   رستگارفاطمی-توصیفیان ۱۳۹۵/۹/۳ ساعت ۱۳ سالن دفاع
غفاری قدرت نیکوکار   توصیفیان-گندمکار ۱۳۹۵/۹/۳ ساعت ۱۶ سالن دفاع
خندقی صنایع صدیقی زاده   عمو زاد-پناهی ۱۳۹۵/۹/۴ ساعت ۱۲ سالن دفاع
ضرغامی قدرت فراهانی   رستگار- صولت ۱۳۹۵/۹/۱۶ ساعت ۱۳ سالن دفاع
رحیمی معماری تیزقلم   راسخی-فدایی ۱۳۹۵/۶/۱۷ ساعت ۱۰ سالن دفاع
دریاباری الکترونیک گنج دانش   رستگار-فولادیان ۱۳۹۵/۹/۱۷ ساعت ۱۳ سالن دفاع
نعمتی مواد آقامیری   قاسمی-خادم ۱۳۹۵/۹/۲۴ ساعت ۱۸ سالن دفاع
عباسپور صنایع پناهی   هاشمی-نبوتی ۱۳۹۵/۹/۲۹ ساعت ۱۲ سالن دفاع
لشگری عمران میناوند   فدایی-زمانی ۱۳۹۵/۹/۳۰ ساعت ۱۳ سالن دفاع
ارشد صنایع صدیقی زاده   هاشمی-نبوتی ۱۳۹۵/۱۰/۱ ساعت ۱۵ سالن دفاع
اسدزاده نرم افزار رستگارپور   آزاد-رضایی ۱۳۹۵/۱۰/۱ ساعت ۱۵ سالن دفاع
نقدی معماری خانمحمدی   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۱ سالن دفاع
طاهری معماری دشتس شفیعی   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۳ سالن دفاع
منصوری معماری دشتی شفیعی   تیزقلم-راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۴ سالن دفاع
مصورعلی نرم افزار بیدگلی   رستگارپور-رضایی ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۵ سالن دفاع
اصغری قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۲ سالن دفاع
مصدقی قدرت نیکوکار   گندمکار-صدیقی زاده ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۳ سالن دفاع
درامامی قدرت صدیقی زاده   نجفی-گندمکار ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۵ سالن دفاع
غفاری قدرت نیکوکار   گندمکار-توصیفیان ۱۳۹۵/۱۰/۸ ساعت ۱۶ سالن دفاع
بحیرایی معماری خاکی   تیزقلم -راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۹ ساعت ۱۲ سالن دفاع
پاشازاده صنایع رضا زاده   پناهی- نبوتی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵/۳۰ سالن دفاع
علیزاده مکانیک کاری   مطهری-واحدی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴ سالن دفاع
غفاری چراتی قدرت نیکوکار   صدیقی زاده- اسماعیلی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت۹ سالن دفاع
اسفندیاری قذرت اسماعیلی   رستگار فاطمی-مرادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
سپهری قدرت توصیفیان   اسماعیلی-مرادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
بهجت قدرت اسماعیلی   توصیفیان- مرادی ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
سام دلیری صنایع پناهی   هاشمی- نبوتی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت۹ سالن دفاع
بیاتی معماری کاملی   راسخی- عبدالهی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱ سالن دفاع
اصغری قمی معماری کاملی   راسخی-عبدالهی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲ سالن دقاع
حسنی قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴ سالن دفاع
مرحمتی قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵ سالن دفاع
شیرازی معماری حسینی   زنوزی-راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ساعت۹ سالن دفاع
نجفی معماری تیزقلم   کاملی-راسخی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳ سالن دفاع
معینی مکانیک کاری   واحدی-مطهری ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴ سالن دفاع
الهی فر صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت۹ سالن دفاع
شفیعی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ سالن دفاع
طحایی صنایع پناهی   هاشمی-عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱ سالن دفاع
دادپور مکانیک کاری   واحدی-مطهری ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵ سالن دفاع
عباسی عمران رامشت   زمانی-مهندسی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ سالن دفاع
خسروی عمران رامشت   زمانی-مهندسی ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰ سالن دفاع
قدیانی الکترونیک رستگار   گنج دانش-فولادیان ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ساعت۹ سالن دفاع
تقی منش الکترونیک رستگار   گنج دانش -فولادیان ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰ سالن دفاع
حسینی الکترونیک رستگار   گنج دانش - نیک فال ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱ سالن دفاع
رنانی قدرت امینی   اسماعیلیان-رستگار ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳ سالن دفاع
جعفری نژاد قدرت اسماعیلیان   نیکوکار-رستگار ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ سالن دفاع
لرینی صنایع صدیقی زاده   پناهی-عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ساعت۸ سالن دفاع
افشاری صنایع صدیقی زاده   عموزاد-نبوتی ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ساعت۹ سالن دفاع
شریعت فر صنایع خلج   صدیقی زاده-عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰ سالن دفاع
دانش پژوه صنایع صدیقی زاده   هاشمی- عموزاد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱ سالن دفاع
محمودی نرم افزار صادق زاده   عسگرزاده-وکیلی ۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹ سالن دفاع
شاوردی عمران مهندسی   زمانی-رفیعی پور ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳ سالن دفاع
کتابدار قدرت نیکوکار   نجفی-صولت ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳ سالن دفاع
چهره قانی قدرت نیکوکار   نجفی-صولت ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴ سالن دفاع
زرگریان شیمی آلی افشار   موسوی-قربانی ۱۳۹۵۱۱۱۳ ساعت ۱۱ سالن دفاع
حسینی قدرت اسماعیلی   مرادی-رستگارفاطمی ۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵ اعت۹ سالن دفاع
بحری مواد خلج   قاسمی-فرنیا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱ سالن دفاع
معدن پیشه قدرت واحدی   توصیفیان-عادل محمدی ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳ سالن دفاع
فکری صنایع رمضانیان   عموزاد-نبوتی ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹ سالن دفاع
ابراهیمی مکانیک واحدی   مطهری-اصلاجچی
طالبی قدرت نراقی   صولت نجفی ۱۹/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
فلاحی قدرت حمزه   اسماعیلی-توصیفیان
شریف نیا قدرت اسماعیلی   توصیفیان-رستگار ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
شیخانی مواد عرب   آقامیری-خادم ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
بزرگ نیا معماری باور   تیزقلم-فدایی ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
مجیدی الکترونیک نایبی   گنج دانش-رستگار ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱ سالن دفاع
حسنی الکترونیک گنج دانش   رستگار-اسماعیلی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۸ سالن دفاع
فراهانی معماری تیزقلم   راسخی-فدایی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۸ سالن دفاع
شیرالی مواد احمدی   مسگری-خادم ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
تاجیک شیمی الی مجتهدی   تیموری-موسوی ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
فرخی شیمی آلی مجتهدی   موسوی-قربانی ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۷ سالن دفاع
زارع قدرت اسماعیلی   مرادی-رستگارفاطمی ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹ سالن دفاع
عبادی قدرت اسماعیلی   توصیفیان-مرادی ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
زارعی عمران مهندسی   فدایی-رفیعی پور ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
اکبری الکترونیک گنج دانش   فولادیان-رستگار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
گلالی قدرت خسروی   صولت-رستگار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
احمدی الکترونیک نایبی   گنج دانش-رستگار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹ سالن دفاع
مدیری الکترونیک رستگار   گنج دانش-رستگار ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
فهیمی نرم افزار رستگارپور   رضایی-عسگرزاده ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
مدرسی نرم افزار رستگارپور   عسگرزاده-وکیلی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
کریمی صنایع صدیقی زاده   هاشمی-نبوتی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
خلیل پور صنایع صدیقی زاده   عموزاد-هاشمی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
رضوانی نرم افزار رستگارپور   رضایی-وکیلی ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
همتی عمران اکبرپور   فدایی-رفیعی پور ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۴
علی حسینی عمران اکبرپور   فدایی-رفیعی پور ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
سروریان شیمی عراقی   چراغعلی-جباری ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹ سالن دفاع
طیبی شیمی عراقی   قره خانی-تیموری ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
طالبی شیمی عراقی   چراغعلی-تیموری ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
پولکچی شیمی تیموری   عراقی-چراغعلی ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
نصیر شیمی چراغعلی   تیموری-عراقی ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
علی حسینی شیمی عراقی   قره خانی-رستگارفاطمی ۲۴/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
خاکباز شیمی تیموری   قره خانی-جباری ۲۴/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
شعبانلو شیمی تیموری   قره خانی-جباری ۲۴/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۷ سالن دفاع
ثقفی نرم افزار مهدی پور   ازاد-وکیلی ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬ ساعت ۱۰ سالن دفاع
تاجیک نرم افزار مهدی پور   عسگرزاده-وکیلی ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
زمانی نرم افزار وکیلی   آزاد-عسگرزاده ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
تنها نرم افزار آزاد   عسگرزاده-وکیلی ۲۵/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳  
کارخانه عمران سانانی   فدایی-ابراهیمی ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
شهیدی شیمی قائمی   موسوی-کیوان ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
جعفری عمران مهدی زاده   فدایی-ابراهیمی ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰
زارعی عمران مهندسی   فدایی- ابراهیمی
مهیج مواد قاسمی   خادم-خلج ۲۶/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۱
قنبری شیمی کیوان   موسوی-قائمی ۲۶/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۷
ولدی قدرت نجفی   صولت-نیکوکار ۲۶/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۵
امیری قدرت نجفی   نیکوکار-صدیقی زاده ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
دادور قدرت رستگارفاطمی   اسماعیلی-گندمکار ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۲ سالن دفاع
تقدیمی قدرت مرادی   گندمکار-رستگار ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
شرافت خواه قدرت رستگارفاطمی   صولت-مرادی ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع
مهدویان قدرت بابایی   نجفی- نیکوکار ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت۹
هژیر قدرت اسماعیلی-   توصیفیان- رستگار ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۱ سالن دفاع
طهماسبس قدرت رستگار   صدیقی زاده-نیکوکار ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
فهیمی الکترونیک فولادیان   گنج دانش-رستگار ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۴
گیلانپور عمران رفیعی پور   مهندسی-فدایی
داداشی مواد قاسمی   خادم- احمدی ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۷ سالن دفاع
احمدی مواد خلج   عرب آقامیری ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۶  
مصدقی شیمی قربانی   موسوی-تیموری ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۴ سالن دفاع
خلیلی مواد سلمانی   عرب- خلج ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۵ سالن دفاع
فیروزی الکترونیک گنج دانش   رستگار-فولادیان ۲۷/‏۱۱/‏۹۵ ساعت ۱۶ سالن دفاع
حائری معماری زنوزی   کاملی-تیموری ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۰ سالن دفاع
ساداتی مواد عرب   اصلاحچی-واحدی ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۵ ساعت ۱۳ سالن دفاع