مدیر گروه برق - الکترونیک-مخابرات

 

دکتر محمد جلال رستگار فاطمی

استادیار مهندسی برق الکترونیک

ایمیل : j_rastegar@iau-saveh.ac.ir

 

نیمسال دوم

۹۷-۹۸

روز حضور

ساعت حضور

دوشنبه

۳۰/‏۱۰-‬ ۹

سه شنبه

۳۰/‏۱۰ -‬ ۹

پنج شنبه

۳۰/‏۱۵‬ -۱۴