مدیر گروه برق الکترونیک-مخابرات

 

دکتر محمد جلال رستگار فاطمی

استادیار مهندسی برق الکترونیک

Email: j_rastegar@iau-saveh.ac.ir

 

نیمسال اول

۹۷-۹۸

روز حضور

ساعت حضور

یکشنبه

۸-۱۲

دوشنبه

۸-۱۲

چهارشنبه

۸-۱۲