زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸-۹۷

رشته

مقطع

تاریخ

مواد و سرامیک- صنایع

تمامی مقاطع

۱۰/‏۰۶/‏۹۷‬

۱۱/‏۶/‏۹۷

عمران - معماری

تمامی مقاطع

۱۲/‏۶/‏۹۷

۱۳/‏۶/‏۹۷

برق- کامپیوتر

تمامی مقاطع

۱۴/‏۶/‏۹۷

۱۵/‏۶/‏۹۷

برق - کامپیوتر-مواد وسرامیک-صنایع-عمران - معماری

تمامی مقاطع

۱۶/‏۶/‏۹۷

شیمی

تمامی مقاطع

۱۷/‏۶/‏۹۷

۱۸/‏۶/‏۹۷

۱۹/‏۶/‏۹۷

مکانیک

تمامی مقاطع

۲۰/‏۶/‏۹۷

۲۱/‏۶/‏۹۷