آرشیو اخبار

امتحان جامع دکتری در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ در رشته مهندسی برق در سه گرایش به ترتیب زیر برگزار می گردد. دکتری برق الکترونیک: تاریخ آزمون شفاهی: ۱۴/۰۴/۹۷ تاریخ آزمون کتبی: ۰۷/۰۴/۹۷ دکتری برق قدرت: تاریخ آزمون شفاهی: ۱۴/۰۴/۹۷ تاریخ آزمون کتبی: ۰۶/۰۴/ ۹۷- ۰۷/۰۴/۹۷ دکتری برق کنترل: تاریخ آزمون شفاهی: ۱۴/۰۴/۹۷ تاریخ آزمون کتبی: ۰۶/۰۴/۹۷

ادامه مطلب