امتحان جامع دکتری نیمسال دوم ۹۸-۹۷

آزمون جامع دوره دکتری تخصصی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در رشته مهندسی برق در دوگرایش در‬ تاریخ 19/‏04/‏۹8‬ آزمون کتبی در واحد اراک (اراک ، سه راه خمین )به صورت استانی و در ‬ ‬ ‬ تاریخ 20/‏04/‏‬ ‬ ۹8‬ آزمون شفاهی در واحد ساوه به صورت درون دانشگاهی برگزار می گردد.