زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸

                              جدول زمانبندی انتخاب واحد دانشکده فنی و مهندسی نیمسال  دوم99- 98

تاریخ

رشته

مقطع

۰5/‏۱۱/‏۹8

مکانیک - سرامیک- متالورژی

کلیه مقاطع

۰6/‏۱۱/‏۹8

عمران- معماری- نقشه برداری

کلیه مقاطع

۰7/‏۱۱/‏۹8

شیمی

کلیه مقاطع

۰8/‏۱۱/‏۹8

کامپیوتر- برق

کلیه مقاطع

09/‏۱۱/‏۹8

کامپیوتر- برق

کلیه مقاطع

۱0/‏۱۱/‏۹8

صنایع

کلیه مقاطع

 

 

                         جدول زمانبندی حذف و اضافه دانشکده فنی و مهندسی نیمسال دوم  99- 98

تاریخ

رشته

مقطع

۲۷/‏۱۱/‏۹8

صنایع

کلیه مقاطع

۲8/‏۱۱/‏۹8

کامپیوتر- مکانیک

کلیه مقاطع

29/‏۱۱/‏۹8

شیمی مواد سرامیک

کلیه مقاطع

30/‏۱1/‏۹8

عمران معماری نقشه برداری

کلیه مقاطع

۰1/‏۱۲/‏۹8

برق

کلیه مقاطع