منابع آزمون جامع گروه شیمی نیمسال دوم ۹۹-۹۸


 

منابع آزمون جامع گروه مهندسی شیمی( نیمسال دوم99-98)

نام درس

منابع

نویسنده گان

سال انتشار

جداسازی در سامانه های بیولوژیک

به پیوست ضمیمه می باشد

 

 

طراحی راکتورهای بیو شیمی

به پیوست ضمیمه می باشد

 

 

 

پدیده های انتقال پیشرفته

به پیوست ضمیمه می باشد

 

 


 

 


 

منابع پدیده های انتقال پیشرفته

 

 

منابع طراحی راکتورهای بیوشیمی


1.Biorractors for Tissue Engineering (Principles,Design and Operation)
Edited by: Julian Chaudhuri, Mohammed Al-Rubeai
Springer 2005


2.Chemical Reaction Engineering
3rd Edition
By: Octave Levenspiel. 2003
Chapters 9 & 10

منابع جداسازی در سامانه های بیولوژیک