کارکنان پژوهش دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی

مسئول اداره پژوهش

آقای علی غفاری

شماره تلفن داخلی 431

086-42433316

امور پایان نامه ها

ghafari@iau-saveh.ac.ir