همایش

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر
دومین همایش ملی پژوهش  های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر  

دانشکده فنی و مهندسی
ساوه– 8 مهر1395

http://2ncaece.iau-saveh.ac.ir

گزارش تصویری دومین همایش ملی پژوهش  های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر  

 اولین همایش ملی مهندسی صنایع  

دانشکده فنی و مهندسی
ساوه– 8 بهمن 1394

http://nsie16.iau-saveh.ac.ir


 
دانشکده علوم انسانی
ساوه -   1 بهمن 1394سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
دانشکده کشاورزی
ساوه -   26 آذر 1394