جلسات دفاع ۱۳۹۸

مشخصات دانشجو رشته راهنما مشاور داوران زمان
عربانی معماری باور   زنوزی-زمانی ۲۸/‏۰۱/‏۹۸‬
رمضانی عمران جدیدیان   زمانی-سعادتی ۲۹/‏۰۱/‏۹۸‬
نمازی معماری کاملی   زنوزی-رفیعی پور ۱۲/‏۲/‏۹۸ ساعت ۱۲
ابریشم فروشان (دکتری) قدرت گندمکار نیکوکار توصیفیان-کسایی-فولادیان ۱۲/‏۲/‏۹۸ ساعت
شاد (دکتری) قدرت گندمکار نیکوکار توصیفیان-کسایی-فولادیان ۱۲/‏۲/‏۹۸ ساعت
آذرنگ معماری تیزقلم   باور-کاملی ۲۵/‏۲/‏۹۸ ساعت ۱۲
عبدی معماری کاملی   تیزقلم -رفیعی پور ۲۶/‏۲/‏۹۸ ساعت ۱۱
تقوی معماری کاملی   باور-تیزقلم ۱/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۲
ستوهی صنایع صدیقی زاده   روح پرور-نبوتی ۲۳/‏۳/‏۹۸ ساغت۹
دادپور معماری کاملی   زتوزی-رفیعی پور ۹/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۰
فلاحتی قدرت رستگارفاطمی   توصفیا ن-نیکوکار ۹/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۲
نصیری معماری راسخی   کاملی-زنوزی ۲۲/‏۳/‏۹۸ ساعت۹
کریمی معماری راسخی   باور-زنوزی ۲۲/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۰
یحیوی معماری راسخی   باور-زنوزی ۲۲/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۱
جلالی معماری راسخی   زنوزی-باور ۲۲/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۲
احمدی مواد عرب   قاسمی-احمدی ۲۲/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۴
گودرزی معماری کاملی   زنوزی-رفیعی پور ۲۳/‏۳/‏۹۸ ساعت ۸
مصطفایی (پرپوزال) دکتری قدرت مبین-واثقی واحدی گتدمکار-زائری-رسائی نیا ۲۳/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۱
بهمن پور دکتری قدرت کوفی گر توصیفیان-دلشاد واحدی-زائری-رسائی نیا ۲۳/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۰
قزوینه عمران کاظم   زمانی-سعادتی ۲۳/‏۰۳/‏۹۸‬ ساعت ۱۴
تقوی قدرت گندمکار   رستگار-صولت ۲۳/‏۳/‏۹۸ ساعت ۱۳
عمرانی فر شیمی قائمی   موسوی-کیوانی 98/4/5ساعت10
ادیبی مواد قاسمی   خلج- نجفی 98/4/6ساعت14
یونسی دکتری الکترونیک رستگار فاطمی رستگارپور غفرانی-نایبی-رستگارفاطمی 98/4/12ساعت11
عباسی قدرت توصیفیان   نیکوکار-رستگارفاطمی 98/4/20ساعت11
ریاضی عمران زمانی   رفیعی پور-سعادتی 98/4/27ساعت9
میراخوری عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/4/27شاعت10
احمدی عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/4/27ساعت11
قزوینه عمران کاظم   زمانی-سعادتی 98/4/27ساعت12
جعفر رضایی عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/4/27ساعت13
محمدی عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/4/27ساعت14
حقیقی صنایع نبوتی   صدیقی زاده-روح پرور 98/5/14ساعت9
زاغیان صنایع نبوتی   صدیقی زاده-روح پرور 98/5/14ساعت10
موصولو مکانیک اصلاحچی   واحدی- مطهری 98/6/6ساعت9
نبیل الکترونیک محلوجی   رستگار-فولادیان 98/6/7ساعت13
عباس حسین آبادی دکتری الکترونیک توکلی-رستگار ستوده سالمی-حری-فولادیان 98/6/7 ساعت14
محمدیان مواد مسگرعباسی   خوئینی-احمدی 98/6/14ساعت10
جواد جولانی قدرت نیکوکار   کسایی-رستگار 98/6/14ساعت9
مهدی جولانی قدرت نیکوکار   کسایی-رستگار 98/6/14ساعت10
افتخاری قدرت مدرسی   نیکوکار-گندمکار 98/6/14ساعت11
صادقلو معماری کاملی   زنوزی-باور 98/6/14ساعت9
رحمتی زاده معماری کاملی   زنوزی-باور 98/6/14ساعت10
چمنی معماری کاملی   زنوزی-باور 98/6/14ساعت11
اسماعیلی معماری فولادی راد   باور-زنوزی 98/6/14ساعت12
مشرفی نرم افزار آزاد   فولادیان-گنج دانش 98/6/14ساعت10
حجتی نرم افزار رستگارپور   فولادیان-گنج دانش 98/6/14ساعت11
رمضانی نرم افزار آزاد   قولادیان-گنج دانش 98/6/14ساعت12
سخایی شیمی تیموری   چراغعلی-عراقی 98/6/13ساعت13
افرادی شیمی قربانی   تیموری-عراقی 98/6/13ساعت12
مظهری شیمی تیموری   عراقی-قربانی 98/6/13ساعت11
زنجانی قدرت صدیقی زاده   رستگار-صولت 98/6/13ساعت10
بخش ملکی نرم افزار وکیلی   گنج دانش-رستگار 98/6/17ساعت9
صادقی نرم افزار وکیلی   گنج دانش-رستگار 98/6/17ساعت10
فراهانی نرم افزار وکیلی   گنج دانش-رستگار 98/6/17ساعت11
دست داده نرم افزار وکیلی   گنج دانش-رستگار 98/6/17ساعت12
خوش بین نرم افزار احسن   گنج دانش-رستگار 98/6/17ساعت13
گرویی قدرت نیکوکار   صولت-رستگار 98/6/20ساعت10
محمدی قدرت رستگار   کسایی-صولت 98/6/20ساعت11
ابره دری قدرت رستگار   کسایی-صولت 98/6/20ساعت12
صادقی مواد خلج   عرب -نجفی 98/6/20ساعت11
قزوینه مواد عرب   احمدی-قاسمی 98/6/28ساعت10
صادقی فر مکانیک مطهری   واحدی-نجفی 98/6/20ساعت9
کرمی مکانیک مطهری   واحدی-نجفی 98/6/27ساعت10
حاج مکانیک مطهری   واحدی-قاسمی 98/6/20ساعت11
عابد مکانیک مطهری   واحدی-قاسمی 98/6/20ساعت12
فشخوران مکانیک عرب   واحدی-مطهری 98/6/27ساعت13
دوانقی مکانیک خلج   قاسمی-واحدی 98/6/20ساعت14
ابویی شیمی چراغعلی   عراقی-جباری 98/6/28ساعت12
ستوهی صنایع صدیقی زاده   نبوتی-روح پرور 98/6/21ساعت11
محمدی صنایع نبوتی   هاشمی-عموزاد 98/6/25ساعت9
احمدی صنایع عموزاد   هاشمی-نبوتی 98/6/25ساعت8
محسنی صنایع نبوتی   هاشمی-عموزاد 98/6/25ساعت10
رضایی صنایع هاشمی   نبوتی-عموزاد 98/6/25ساعت11
نبی صنایع نبوتی   عموزاد-هاشمی 98/6/25ساعت12
اصغری صنایع صدیقی زاده   نبوتی-روح پرور 98/6/20ساعت15
کاشی صنایع نبوتی-   صدیقی زاده-روح پرور 98/6/20ساعت13
کرمی صنایع نبوتی   روح پرور-صدیقی زاده 98/6/20ساعت14
بابازاده صنایع هاشمی   عموزاد-نبوتی 98/6/25ساعت12
سارمی صنایع صدیقی زاده   نبوتی-روح پرور 98/6/21ساعت9
موسوی زاده صنایع صدیقی زاده   روح پرور-نبوتی 98/6/21ساعت10
چترآور قدرت توصیفیان   رستگار-گندمکار 98/6/21ساعت9
اسدی قدرت توصیفیان   رستگار-گندمکار 98/6/21ساعت10
شایان پور قدرت نیکوکار   صولت-رستگار 98/6/28ساعت9
اسکندر زاده قدرت گندمکار   صولت-نیکوکار 98/6/21ساعت12
نظری قدرت کریمی   نیکوکار-گندمکار 98/6/21ساعت13
سبزپوشان قدرت واحدی   رستگار-صولت 98/6/28ساعت10
جوزقی قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار 98/6/21ساعت14
وفایی قدرت گندمکار   صولت-رستگار 98/6/28ساعت11
امیری قدرت نیکوکار   گندمکار-رستگار 98/6/21ساعت16
میلاد رحمانی مواد نجفی   قاسمی-خوئینی 98/6/28ساعت9
نیما روحانی مواد نجفی   قاسمی-خلج 98/6/28ساعت10
حیدری مواد قاسمی   عرب-خادم 98/6/28ساعت11
زجاجی مواد احمدی   مسگر-خوئینی 98/6/28ساعت12
قاضی میرسعید مواد نجفی   خلج خوئینی 98/6/28ساعت13
ابراهیم علیمحدی عمران رضایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/21ساعت9
اسماعیل علیمحمدی عمران رضایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/21ساعت10
آقامبری عمران رفیعی پور   زمانی-رضایی 98/6/21ساعت11
شیخ الاسلامی عمران زمانی   رضایی-رفیعی پور 98/6/21ساعت12
قاسمی عمران زمانی   رفیعی پور-مهندسی 98/6/21ساعت13
نادری عمران جهانی   رفیعی پور-مهندسی 98/6/21ساعت14
فاضلی عمران شریفی   زمانی-رفیعی پور 98/6/21ساعت15
عسگری مکانیک عرب   واحدی-مطهری 98/6/28ساعت9
درویش شیمی عراقی   جباری-چراغعلی 98/6/25ساعت9
خندان شیمی عراقی   جباری-چراغعلی 98/6/25ساعت10
فرهادی شیمی عراقی   جباری-چراغعلی 98/6/25ساعت11
نم نبات دکتری کنترل زائری واحدی گندمکار-شمس-طباطبایی 98/6/27ساعت14
مفخم مکانیک مطهری   واحدی-قاسمی 98/6/27ساعت
زمانی عمران فدایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/27ساعت14
فدایی عمران فدایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/27ساعت15
سهیلی الکترونیک رستگار   فولادیان-گنج دانش 98/6/28ساعت10
رشیدی مواد احمدی   عرب-خادم 98/6/28ساعت10
جباری مواد خادم   قاسمی-مسگر 98/6/28ساعت11
اسدی عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/6/28ساعت11
فرهنگ مواد عرب   خلج-محمودان 98/6/28ساعت
تقوی قدرت رستگار   صولت-نیکوکار 98/6/31ساعت12
کلانکی نرم افزار آزاد   فولادیان-گنج دانش 98/6/28ساعت11
جابری نرم افزار آزاد   فولادیان-گنج دانش 98/6/28ساعت12
داودی معماری نوروزیان   زنوزی-باور 98/6/28ساعت9
نیک بخت معماری بحری   زنوزی-کاملی 98/6/28ساعت8
درافشان معماری خاکی   کاملی-زنوزی 98/6/28ساعت10
ابراهیمی قدرت نیکوکار   رستگار-گندمکار 98/6/28ساعت11
نظری عمران مهندسی   زمانی-رفیعی پور 98/6/28ساعت12
ابوالقاسمی الکترونیک گنج دانش   فولادیان-رستگار 98/6/28ساعت13
محمودی الکترونیک فولادیان   گنج دانش-رستگار 98/6/28ساعت9
خورشیدی معماری تیموری   زمانی-مهندسی 98/6/31ساعت11
جلال معماری راسخی   باور-زنوزی 98/7/3ساعت9
حسینی معماری راسخی   باور-زنوزی 98/7/3ساعت10
ییلاقی معماری راسخی   باور-زنوزی 98/7/3ساعت11
سیدی معماری راسخی   باور-زنوزی 98/7/3ساعت12
رضایی معماری راسخی   باور-زنوزی 98/7/3ساعت13
بانوزاده صنایع هاشمی   عموزاد-نبوتی 98/6/31ساعت9
باقری صنایع هاشمی   عموزاد-نبوتی 98/6/31ساعت10
رستمی عمران رضایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/31ساعت10
رسولی عمران رضایی   رفیعی پور-زمانی 98/6/31ساعت11
سعیدی معماری زنوزی   کاملی-باور 98/8/1ساعت10
بوریایی صنایع صدیقی زاده   نبوتی-روح پرور 98/8/2ساعت9
روشن صنایع صدیقی زاده   نبوتی-روح پرور 98/8/9ساعت9
بابانژاد صنایع نبوتی   هاشمی-روح پرور 98/8/23ساعت9
زیرکی مواد خادم   قاسمی-خلج 98/8/22ساعت14
احمدوند عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی 98/9/6ساعت13
جعفری معماری زنوزی   باور-کاملی 98/9/20ساعت10
کرامت قدرت گندمکار   توصیفیان-رستگار 98/9/21ساعت13
صفا معماری عبدالهی   زنوزی-کاملی 98/9/28ساعت9
شیرازی معماری دهبان   باور-زنوزی 98/10/4ساعت9
غلامی معماری دهبان   باور-زنوزی 98/10/4ساعت10
جلیلیان معماری کاملی   زنوزی-باور 98/10/4ساعت11
حاصلی مکانیک واحدی   مطهری-قاسمی 98/10/5 ساعت11
محکم کار صنایع صدیقی زاده   هاشمی-نبوتی 98/10/5ساعت9
صفری قدرت نیکوکار   رستگار-صولت 98/10/5ساعت13
فیضی صنایع نبوتی   هاشمی-صدیقی زاده 98/10/12ساعت8
ابراهیمی فر عمران اکبرپور   زمانی-رفیعی پور 98/10/18ساعت14
ترکمانه عمران اکبرپور   مهندسی-رفیعی پور 98/10/18ساعت15
میراخورلی عمران رفیعی پور   زمانی-سعادتی 98/10/25ساعت10
بابایی عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی 98/10/25ساعت9
رضاعی عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی 98/10/18ساعت12
جعفری عمران اکبرپور   رفیعی پور-مهندسی 98/10/18ساعت13
رحمتی عمران رفیعی پور   مهندسی-زمانی 98/10/18ساعت13
           
مظاهری خواه عمران مهندسی   زمانی-رفیعی پور 98/10/18ساعت8
سلامت عمران فدایی   رفیعی پور-زمانی 98/10/25ساعت9
منصوری عمران فدایی   رفیعی پور-زمانی 98/10/25ساعت10
واعظی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-رستگارفاطمی 98/10/26ساعت9
وحدت نرم افزار وکیلی   رستگارپور-رستگارفاطمی 98/10/26ساعت10
خانکی نرم افزار وکیلی   رستگارپور-رستگار فاطمی 98/10/26ساعت11
جداخانلو نرم افزار آزاد   رستگارپور-رستگار فاطمی 98/10/26ساعت12
زندی دکتری برق فولادیان-مظلوم   رستگار-زندی-گنج دانش 98/10/26ساعت13
محمدخانی دکتری برق فولادیان-مظلوم   رستگار-زندی-گنج دانش 98/10/26ساعت14
بهره ساز معماری کاملی   زنوزی-باور 98/10/30ساعت9
سمیعی معماری کاملی   زنوزی-باور 98/10/30 ساعت10
ولیئی معماری زنوزی   کاملی-باور 98/10/30ساعت11
فرهادی معماری روان شاد   زنوزی-باور 98/10/30ساعت12
طهماسبی شیمی عراقی   چراغعلی-جباری 98/10/30ساعت12  
دوستی مواد عرب   محمودان-مسگرعباسی 98/10/30ساعت10
کاظمی مواد قاسمی   خلج-نجفی 98/11/2ساعت13
نوروزی مواد نجفی   قاسمی-خلج 98/11/2ساعت14
مشعوفی مواد قاسمی   نجفی-خلج 98/11/2ساعت9
سام دلیری عمران رفیعی پور   زمانی-مهندسی 98/11/2ساعت13
حرانی عمران رفیعی پور   زمانی-مهندسی 98/11/2ساعت14
صفی زاده عمران رفیعی پور   زمانی-مهندسی 98/11/2ساعت15
مددی مواد قاسمی   محمودان-نجفی 98/11/3ساعت10
احمدوند مواد خلج   قاسمی-خادم 98/11/2ساعت11
علیمحمدی قدرت رستگارفاطمی   نیکوکار-صولت 98/11/6ساعت10
منصوری زاده مواد رستگار   خوئینی-احمدی 98/11/15ساعت9
معلم مواد احمدی   خوئینی-محمودان 98/11/15ساعت11
قربانحسینی صنایع نبوتی   روح پرور-هاشمی 98/11/17ساعت9
فرهادی صنایع نبوتی   روح پرور-هاشمی 98/11/17ساعت10
مظفری قدرت رستگارفاطمی   صولت -نیکوکار 98/11/7ساعت10
ملالو قدرت رستگارفاطمی   صولت -نیکوکار 98/11/7ساعت11
کیاپاشا نرم افزار وکیلی   فولادیان -گنج دانش 98/11/8ساعت9
ایمانی نرم افزار وکیلی   فولادیان -گنج دانش 98/11/8ساعت10
رحمتی نرم افزار ازاد   فولادیان-گنج دانش 98/11/8ساعت11
منصوری زاده مواد رستگار   خوئینی-احمدی 98/11/15ساعت9
معلم مواد احمدی   خوئینی-محمودان 98/11/15ساعت11
مدرسی معماری باور جاویدی نژاد کاملی-محمودی نژاد-فرج اللهی 98/11/16ساعت10
پارام معماری باور محمودی نژاد زنوزی-جاویدی نزاد-فرج اللهی 98/11/16ساعت11
احور معماری طلیسچی زنوزی باور-کاملی-جاویدی نژاد 98/11/16ساعت12
تقی خانی شیمی کیوانی   عراقی-موسوی 98/11/17ساعت9
شکرریز شیمی کیوانی   عراقی-موسوی 98/11/17ساعت10
علی اصغری نرم افزار ازاد   رستگارپور-رستگارفاطمی 98/11/17ساعت9
رحیمی مواد قاسمی   عرب-نجفی 98/11/17ساعت10
نظیفی قدرت گندمکار   کسایی-صولت 98/11/17ساعت10
رمانی قدرت رستگار   گندمکار-صولت 98/11/17ساعت11
           
           
           
   

10