دکتر گندمکار

چاپ مقاله دکتر مجید گندمکار در مجله ISI
 
موفقیت آقای دکتر مجید گندمکار عضو هیأت علمی گروه برق و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برای چاپ مقاله علمی در مجله تخصصی با ایمپکت ۳.۴۶ را به ایشان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی تبریک می گوییم.

عنوان مقاله:
Modeling and control of grid connected intelligent hybrid
photovoltaic system using new hybrid fuzzy-neural method
 
عنوان مجله:

Solar Energy 127 (2016) 1–18
 

 
دریافت فایل مقاله