مراحل انجام امور پژوهشی دکتری

 

فلوچارت پایان نامه دکتری

ارائه پرپوزال با تائید اساتید راهنما و مشاور به همراه گواهی امتحان جامع به پژوهش دانشکده
برگزاری جلسه دفاع از پرپوزال در گروه تخصصی باحضور اساتید راهنما، مشاور، مدیرگروه و نماینده پژوهش
ارسال پرپوزال به شورای پژوهشی دانشکده پس از تصویب در گروه
ارسال پرپوزال به شورای پژوهشی واحد پس از تصویب در دانشکده
ارائه مقاله توسط دانشجو با توجه به بخشنامه های موجود و برگزاری جلسه پیش دفاع
دفاع از پایان نامه یکسال پس از تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

مقاله هایی برای صدور مجوز دفاع و فارغ التحصیلی قابل قبول هستند که قبل از ارسال به مجله، تائید مدیرگروه (از جهت مرتبط بودن مجله تخصصی) و پژوهش (از جهت معتبربودن مجله) رسیده باشند.

فرم دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری
فرم تایید مجله برای ارسال مقاله