مدیر گروه برق - الکترونیک-مخابرات

 

دکتر محمد جلال رستگار فاطمی

استادیار مهندسی برق الکترونیک

ایمیل : j_rastegar@iau-saveh.ac.ir

 

نیمسال اول

99 - 98

روز حضور

ساعت حضور

دو شنبه

12- 8

سه شنبه

12- 8

پنج شنبه

12- 8