دکتر محمد جلال رستگار فاطمی

کتاب الکترونیک قدرت

تالیف: پروفسور موهان

ترجمه: پروفسور سلطانی

دکتر محمد جلال رستگار فاطمی

 

 

چاپ دوم ۱۳۹۵

مرجع اصلی درس الکترونیک قدرت برای دانشجویان کارشناسی ارشد