مدیر گروه برق - قدرت-کنترل

دکتر مجید گندمکار

دانشیار مهندسی برق - قدرت

ایمیل: gandomkar_m@yahoo.com

نیمسال اول

99 - 98

روز حضور

ساعت حضور

دوشنبه

16/30 -13

چهارشنبه

30/ 16 - 13

پنج شنبه

15 - 13