مدیرگروه شیمی

 

 

 

نیمسال اول

99- 98

روزحضور

ساعت حضور

سه شنبه

17 -14/30

چهارشنبه

17 -14/30

پنج شنبه

17 -10