مدیر گروه صنایع

دکتر نیما هاشمی قرمزی

استادیار مهندسی صنایع

Email :

نیمسال اول

99- 98

روز حضور

ساعت حضور

سه شنبه

10/30 - 8

چهارشنبه

10/30 - 8

پنج شنبه

10/30 - 8