مدیر گروه مواد-سرامیک

دکتر داود قاسمی

استادیار مهندسی مواد - خوردگی و پوشش

Email:davoodghasemi@yahoo.com

نیمسال اول

99 - 98

روز حضور

ساعت حضور

سه شنبه

14 – 10/30

چهارشنبه

14 – 10/30

پنج شنبه

16 – 8