مدیر گروه مکانیک

دکتر محمد واحدی

استادیار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

Email: vahedi@iau-saveh.ac.ir

نیمسال اول

99- 98

روز حضور

ساعت حضور

سه شنبه

10/30 - 8

چهارشنبه

10/30- 8

پنج شنبه

13 – 10/30