مدیر گروه عمران

دکتر بهنام سعادتی

استادیار مهندسی عمران - سازه

Email: behnamsaadati@yahoo.com

نیمسال اول

99- 98

روز حضور

ساعت حضور

چهارشنبه

14- 10

پنج شنبه

10/30- 9