مدیر گروه ارشد معماری و عمران

دکتر محمد حسین رفیعی پور

استادیار مهندسی عمران

Email: rafieipour@iau-saveh.ac.ir

نیمسال اول

99 - 98

روز حضور

ساعت حضور

سه شنبه

15 -13

چهارشنبه

15 - 13

پنج شنبه

15 -13