مدیر گروه کامپیوتر

دکتر مجید عسگرزاده

مهندسی کامپیوتر

Email :m.askarzadeh@iau-saveh.ac.ir

نیمسال تابستان

۹۷-۹۸

روز حضور

ساعت حضور

پنج شنبه

8-14