شرایط دانشجویان مقطع دکترای تخصصی جهت شرکت در امتحان جامع

قابل توجه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی

 

  • با توجه به ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره دکتری PHD استاد راهنما و استاد مشاور باید حداکثر تا پایان سال اول تحصیل هر دانشجو تعیین شود.

  • امتحان جامع دو بار درسال برگزار می گردد.

آبان ماه (نیمسال اول) و اردیبهشت ماه (نیمسال دوم)

  • در ضمن با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه آموزشی برای شرکت در آزمون جامع ارائه مدرک قابل قبول مبنی بر موفقیت در آزمون زبان انگلیسی وکسب حد نصاب نمره قابل قبول الزامی می باشد
     

نام آزمون

حداقل نمره قابل قبول

EPT-IAU

500

TOEFL(IBT)

65

TOEFL(PAPER BASE)

520

MCHE

65

TOLIMO

540

IELTS

6

   
 

 

دانشجویان مقطع دکترای تخصصی جهت شرکت در امتحان جامع باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

 

۱- کلیه دروس مرحله آموزشی را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند.

۲- میانگین کل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد

۳- قبولی آزمون زبان انها تحویل مسئول آموزش رشته شده ودر پرونده تحصیلی درج شده باشد.

۴- دروس احتمالی جبرانی را برابر نظر وتایید مدیر گروه گذرانده باشند.

۵- در صورتی که دروس وصایای حضرت امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذرانده اند، الزاماً باید همراه با دروس مرحله آموزشی اخذ وگذرانده باشند.

۶- اصل مدرک – ریزنمرات وتاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تحویل مسئول آموزش شده ودر پرونده موجود باشد

۷- امتحان جامع را در زمان ثبت نام نیمسال مربوط انتخاب نموده باشند

لذا به کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی توصیه می شود قبل از انتخاب امتحان جامع با مراجعه به مسئول آموزش رشته از دارا بودن شرایط فوق مطمئن شوند، بدیهی است در صورت نقص هر کدام از موارد کارت شرکت در امتحان جامع صادر نشده وهیچگونه تعهدی نیز پذیرفته نمی شود

قابل اجرا از ورودیهای ۹۴ و سرفصل های قبلی مطابق ماده ۲ سرفصل از ورودی ۹۴ و به بعد رشته برق منسوخ می باشند