امور کلاس های دانشکده فنی و مهندسی

 

حسین احدی - حسن مطهری

شماره مستقیم :۴۲۴۳۳۳۳۵

شماره داخلی: 425

ایمیل: ahadi@iau-saveh.ac.ir